042

Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia

Historia obrazu Matki Bożej Pocieszenia w kościele jezuitów w Poznaniu

Obraz Matki Bożej Pocieszenia w tutejszym kościele jezuitów został sprowadzony w roku 1922. Jest wzorowany obrazem Matki Bożej Śnieżnej znajdującym się w Rzymie. Obrazy Matki Bożej Śnieżnej rozpoznajemy po skrzyżowanych dłoniach Maryi. Kiedy w styczniu 1922 r. jezuici wprowadzili się do rezydencji i wyremontowali kościół, sprowadzili z krakowskiego kościoła pw. św. Barbary obraz Matki Boskiej tzw. “Borgiaszowej”, będącej kopią obrazu Matki Bożej Śnieżnej z bazyliki Matki Boskiej Większej w Rzymie. Jest to obraz z dawnego kościoła św. Macieja w Krakowie, ofiarowany jezuitom przez prymasa Floriana Kazimierza Czartoryskiego (1674). W nieistniejącym już kościele św. Macieja w Krakowie istniał nowicjat przeniesiony z Braniewa (od 1586 r.).

Historia kultu Matki Bożej Śnieżnej

Zgodnie z przekazami w upalne lato 5 sierpnia 352 r. na rzymskie wzgórze Eskwilin spadł śnieg. Wydarzenie to miały poprzedzić objawienia, w których Najświętsza Maryja ukazała się patrycjuszowi Janowi, wieszcząc mu, iż zostanie ojcem długo oczekiwanego potomka, w zamian za co ma ufundować świątynię oraz papieżowi Liberiuszowi, uprzedzając o prośbie o zgodę wystawienia kościoła. Znakiem miejsca, w którym ma zostać wzniesiona budowla, miał być śnieg. Dla upamiętnienia tego wydarzenia nadano świątyni wezwanie Matki Bożej Śnieżnej.

Tradycję podjął papież Sykstus III, rozbudowując świątynię jako wotum upamiętniające ogłoszenie przez sobór w Efezie dogmatu Theotokos (o Bożym Macierzyństwie Maryi). Wezwanie przebudowanej bazyliki zmieniono na Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Większej, jako jednej z czterech bazylik większych Rzymu.

Paweł V wybudował w bazylice, naprzeciw Kaplicy Sykstyńskiej, wyłożoną marmurami kaplicę (kaplica Borghese), w której na wykładanym agatami, ametystami i lapis lazuli ołtarzu umieszczono wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej.

Początkowo kult Matki Boskiej Śnieżnej miał charakter lokalny, od XIV wieku objął inne świątynie Rzymu. W II poł. XVI stulecia nad chrześcijańską Europą zawisło śmiertelne niebezpieczeństwo tureckie. W tej sytuacji papież Pius V wezwał wszystkich do nieustającej modlitwy różańcowej, zawierzając Matce Boskiej opiekę nad Kościołem. Wówczas bractwa różańcowe obnosiły w procesjach ulicami Rzymu obraz Matki Bożej Śnieżnej prosząc Ją o pomoc. Matka Boża pomogła pokonać Turków pod Lepanto u wybrzeży Grecji, 7 X 1571 roku. Na pamiątkę tego zwycięstwa Pius V ogłosił 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

Szczególnie czci się wizerunek w Rzymie, gdzie nosi on wezwanie Salus Populi Romani (Wybawicielka Ludu Rzymskiego) i gdzie był obnoszony w procesjach w czasach klęsk. Rzymianie przypisują cudownemu wizerunkowi zażegnywanie niebezpieczeństw.

Istnieją na całym świecie kopie obrazu w setkach świątyń poświęconych Matce Boskiej Śnieżnej. W naszej świątyni znajdują się dwa różne obrazy Matki Bożej Śnieżnej. Warto wspomnieć jeszcze o wątku związanym z ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Otóż w czasie swojego internowania w Komańczy 24 sierpnia 1956 r. o. Półchłopek w tajemnicy przewiózł obraz Matki Bożej Śnieżnej do Komańczy i ofiarował go Prymasowi. Ten przyjął go z wielką radością, zawieszając w swoim pokoju nad łóżkiem. Po dwóch miesiącach od zawieszenia obrazu, 28 października 1956 r., prymas Polski został uwolniony. W dniu wyjazdu z Komańczy kardynał napisał list do gwardiana w Sanoku, w którym dał świadectwo, że został uwolniony za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia z Sanoka.

Obraz Matki Bożej Śnieżnej jest jednym z symboli Światowych Dni Młodzieży. Matka Boska Śnieżna jest patronką kobiet oczekujących poczęcia, ludzi dotkniętych chorobami oczu, sportowców i turystów.

Kościół katolicki obchodzi święto Matki Boskiej Śnieżnej 5 sierpnia, czcząc rocznicę znaku jakim był śnieg na Wzgórzu Eskwilińskim. W kaplicy bazyliki w czasie obchodów dorocznie z kopuły zrzucane są białe płatki róż przypominające śnieg i symbolizujące wyproszone łaski. Natomiast wspomnienie Matki Bożej Pocieszenia obchodzone jest 4 września.

Modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia

Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat ocierasz łzy, leczysz choroby duszy i ciała, wskazujesz drogę zbawienną zagubionym, przyjmij moją miłość i oddania. Przez Twoje Serce Niepokalane oddaję Jezusowi całe swoje życie. Prowadź mnie drogą zjednoczenia z Bogiem i pomagaj mi wzrastać w żywej wierze i miłości.

Tobie, Matko, polecam cały Kościół, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów i osoby poświęcone Bogu. Bądź Pocieszeniem Strapionych i cierpiących duchowo i fizycznie. Umacniaj żywą wiarę naszej młodzieży i ratuj ją przed niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia. Otocz płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem umiały dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.

Nam wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli cieszyć się kiedyś oglądaniem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.

* * *

Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia

O Matko Boska Pocieszenia, Maryjo pocieszycielko strapionych, pocieszaj wszystkich chorych na duszy, grzeszników, wyjednaj im nawrócenie i spokój sumienia! Pocieszaj chorych na ciele, uproś im zdrowie, boś Ty uzdrowieniem chorych. Pocieszaj ubogich, wdowy i sieroty biedne, Otaczaj je czułą swoją macierzyńską opieką.

Pocieszaj smutnych, płaczących, niewinnie pokrzywdzonych, nieszczęśliwych, rozpaczających, ocieraj im łzy obfite, które ich zalewają, boś Ty najlepszą Matką naszą. Pocieszaj wygnańców i biednych wędrowców, którzy po dalekich obcych krajach za zarobkiem i utrzymaniem życia tułać się muszą.

Pocieszaj i osłaniaj konających, a najbardziej pocieszaj dusze w Czyśćcu cierpiące. Niechaj doznają Twej nieustannej opieki i pocieszenia wszyscy, którzy Cię czczą i wzywają, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

* * *

O przezwyciężenie strapienia i przeciwności

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami, bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk, cierpień i niepowodzeń naszych. Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo jest on miły i pełen dobroci, a słowa budzą radość w sercu. Usłysz błaganie nasze i wstawiaj się za nami przed Obliczem Syna Swego, by z Jego Boskiego Serca, za Twoją przyczyną, spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje. Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki, przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zachowywali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II

Dziewico Najświętsza, bądź Pocieszycielką jedyną Kościoła, Tą, która kocha i która wspiera. Pociesz lud, który Cię kocha i czci, rodziny, wszystkich utrudzonych, cierpiących, zranionych na ciele i na duszy, żyjących w sytuacjach dramatycznych.

Pociesz młodych, zwłaszcza tych, którzy w wyniku bolesnych okoliczności są opuszczeni i rozczarowani, tych wszystkich, którzy odczuwają w sercu silną potrzebę miłości, altruizmu, dawania siebie, którzy rozwijają wzniosłe ideały w pracy duchowej i społecznej.

O Matko Pocieszenia, pociesz wszystkich, spraw by wszyscy pojęli, że tajemnica szczęścia leży w tym, by iść za Twym Synem, Jezusem. Amen.

* * *

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Pocieszenie Świata,
Pocieszenie nasze po Bogu największe,
Pocieszenie strapionych,
Pocieszenie płaczących,
Pocieszenie opuszczonych,
Pocieszenie nędznych,
Pocieszenie wygnańców,
Pocieszenie żywych i umarłych,
Pocieszenie przyjaciół Bożych,
Pociecho jedyna grzeszników,
Pociecho rozpaczających,
Pocieszycielko najświętsza,
Pocieszycielko najłaskawsza,
Pocieszycielko ubogich,
Pocieszycielko wdów i sierot,
Pocieszycielko najlitościwsza chorych,
Pocieszycielko serc naszych,
Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych ,
Pocieszycielko nasza,
Pocieszycielko bez zmazy poczęta,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami, Panie!

Módlmy się:
Sługom Twoim, prosimy, Panie, udziel daru łaski niebieskiej, aby jako narodzenie Najświętszej Maryi Panny przyniosło światu pociechę, bo było początkiem jego zbawienia, tak i wezwanie Jej imienia było początkiem naszego wysłuchania i uszczęśliwienia tu i w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Zobacz też: Jak odmawiać różaniec.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Inwestor: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, wraz z kamienicą i oficyną, w wyniku zastosowania usprawnień termomodernizacyjnych

Wartość przedsięwzięcia: 7 037 678 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 711 308 PLN
Pożyczka: NFOŚiGW: 524 394 PLN

NFOŚiGW logo 150x150

Prosimy o wsparcie Sanktuarium za pośrednictwem Fundacji MAGIS: KRS: 0000231822, z dopiskiem: Jezuici-Poznań. Bóg zapłać!

półtora procent

Msze odbywają się w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej (wejście główne od ul. Szewskiej).

Kaplica Matki Bożej Różańcowej

W kościele głównym nabożeństwa sprawuje wspólnota prawosławna ukraińska

Kościół główny

Msze Święte:
 • w niedziele i obowiązujące święta:
  9:30, 11:00, 18:00
 • w dni powszednie:
  15:00 (z Koronką do Miłosierdzia Bożego), 18:00
 • W pierwszą niedzielę miesiąca o 18.00 Ad Amorem (dla samotnych)
 • W drugą niedzielę miesiąca o 18.00 w intencji Kościoła cierpiącego i prześladowanego (PKWP)
 • W trzeci poniedziałek miesiąca o 18.00 zbiorowa za zmarłych.
 • W trzecią środę miesiąca o 15.00 w intencji dobroczyńców Sanktuarium i Domu Zakonnego.
 • W trzeci czwartek miesiąca o 18.00 w intencji matek oczekujących poczęcia o łaskę potomstwa (woda św. Ignacego Loyoli)
 • W czwartą niedzielę miesiąca o 11.00 Msza św. Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
 • 30go lub 31go dnia miesiąca Msza św. zbiorowa z internetowej skrzynki intencji
 • modlitwa liturgia kosciol ukraina 50 РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ/Nabożeństwa Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej